1) H= hopea

2) H/K= hopea/Kupari

3) K/H= kupari/ hopea

   4) HK/HK= hopea-kupari/                                   hopea-kupari

   5) ZW/W= kuvioitu wanha kupari/                         wanha kupari

6) L= lyijy

7) HM/HM= hopea-messinki/                               hopea-messinki

8) K/H= kuparii/hopea                                    (pun-vih-mus)

9) T= tompakki

10) H/T= hopea/ tompakki

11) T/H= tompakki/ hopea

12) HW/HW= hopea-wanha kupari/                             hopea-wanha kupari

13) H= hopea (sin-pun-kul)

14) H/K=hopea/ kupari (sin-pun-kul)

15) T/H= tompakki/Hopea (vih-kelt)

16) W/H= wanha kupari/ hopea

                  (pun-kelt)

17) WT/H= wanha tompakki/

                     hopea (vihr.)

                

18) MTK= mattakupari

19) MTT= mattatompakki

20) 2023